Regulamin dokonywania płatności BitBay Pay

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi przez BB Trade Estonia OÜ, podmiot świadczący Usługę na rzecz Klientów, z siedzibą w Tallinie, przy 8a Lõõtsa Street, Lasnamäe, Tallinn, Harju, kod pocztowy 11415, Estonia, zarejestrowany pod numerem 102200164 (dalej: BitBayPay).
 2. Świadczenie Usług polega na przyjmowaniu i obsłudze płatności za towary lub usługi oferowane przez Partnera, dokonywanych przez Klienta z wykorzystaniem Kryptowalut.
 3. Świadczenie Usługi następuje na rzecz osób, które zaakceptowały Regulamin i skutecznie zawarły umowę z Partnerem na świadczenie oferowanych przez niego usług lub sprzedaż towarów (dalej: Klient).
 4. Usługa nie może być wykorzystywana do realizacji innych płatności, aniżeli należności wynikających z innych podstaw prawnych niż wymienione powyżej.
 5. Klient chcący skorzystać z Usługi zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Regulaminu oraz przepisów prawa, a także do posługiwania się swoimi prawdziwymi danymi.

§2 Warunki świadczenia Usługi

 1. BitBayPay świadcząc Usługę dokonuje przekazania otrzymanych od Klienta środków wyłącznie w postaci Kryptowalut do Portfela Partnera. Ich zaksięgowanie oznaczać będzie zapłatę za nabywany towar lub usługę.
 2. BitBayPay świadczy Usługę na podstawie złożonej przez Klienta dyspozycji transferu ustalonej płatności, poprzez wskazanie na Bramce Płatniczej Kryptowaluty, w której chce dokonać zapłaty.
 3. Kwota wyświetlona na Bramce Płatniczej stanowi należność, którą Klient uiści na rzecz Partnera w ramach zawartej z nim umowy. Wskazana w ten sposób wartość nie uwzględnia ewentualnych dodatkowych opłaty dla sieci blockchain lub operatora Portfela pobieranej z Portfela Klienta.
 4. Czas księgowania środków jest uzależniony od obciążenia sieci blockchain, nadanej opłaty „fee” oraz liczby potwierdzeń wymaganych dla zaksięgowania transakcji w danej Kryptowalucie.
 5. Klient nie może odwołać dyspozycji transferu ustalonej płatności od momentu zatwierdzenia płatności w Bramce Płatniczej.
 6. Zwrot środków na adres Portfela Klienta jest możliwy w przypadkach: nadpłaty, niedopłaty, wpłaty po wygaśnięciu bramki oraz wpłaty ETH Contract. Wówczas Klient kontaktuje się bezpośrednio z BitBayPay. Opłata za zwrot środków wynosi 0,5% od całości przetransferowanej kwoty. Ponadto zostanie pobrana opłata za wypłatę zgodna z Tabelą Opłat i Prowizji. Zwrot środków następuje do 14 dni roboczych, na podany przez Klienta adres Portfela.
 7. Zabronione jest jakiekolwiek ingerowanie w systemy informatyczne Portalu oraz wykorzystywanie go przez osobę nieuprawnioną lub co do której BitBayPay ma uzasadnione podejrzenie takiego nieuprawnionego użycia.
 8. Korzystanie przez Klienta z Usługi nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego i wszelkie operacje w nim dokonywane nie maja charakteru czynności bankowych w rozumieniu prawa bankowego.
 9. Zabronione jest wykorzystywanie Portalu do obsługi płatności za sprzedaż towarów lub świadczenie usług niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności naruszających prawa własności osób trzecich, jak również nie dopuszczonych do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej, jak i wykorzystywanie do obsługi płatności z tytułu dostępu do treści pornograficznych.
 10. Dopuszcza się zmianę podmiotu świadczącego Usługę na inny podmiot powiązany z BitBayPay w celu zapewnienia dalszego świadczenia Usługi w sposób zgodny z Regulaminem. Zmiana podmiotu świadczącego Usługę nastąpi w sposób zgodny z przepisami prawa. Warunki świadczenia Usługi – w związku ze zmianą tego podmiotu - nie mogą ulec zmianie na mniej korzystne. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie dotychczasowy podmiot świadczący Usługę przestaje być stroną Umowy i zaprzestaje świadczenia Usługi.

§3 Prawa i obowiązki BitBayPay

 1. BitBayPay nie ponosi odpowiedzialności za realizację płatności na błędnie wskazany adres Portfela.
 2. BitBayPay nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Partnerem a Klientem, w szczególności umowy sprzedaży czy umowy o świadczenie usług i z tego tytułu nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Partnera, jak i wobec Partnera za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Klienta.
 3. BitBayPay w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Partnera do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów lub usług oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność Klientów.
 4. BitBayPay może wstrzymać lub odmówić realizacji Usługi w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do legalności płatności, w tym możliwości jej związku z praniem pieniędzy lub działalnością terrorystyczną.
 5. BitBayPay zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji Usługi w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dokonywana transakcja jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu.
 6. BitBayPay nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Klienta z powodu wstrzymania lub odmowy obsługi transakcji.
 7. BitBayPay nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Klienta w związku z nienależytym świadczeniem usług przez zewnętrznych dostawców BitbayPay.

§4 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. W zależności od przyjętych ustawień Partnera oraz rodzaju dokonywanej przez Klienta transakcji, BitBayPay może otrzymywać dane osobowe Klienta w postaci adresu e-mail. W takim wypadku Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest BitBayPay.
 2. Dane osobowe Klientów, przekazane przez Partnera BitBayPay, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia wskazanego w pkt 1.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania ich zmiany lub uzupełnienia.
 4. Administrator jest zobowiązany do ochrony danych osobowych Klientów.
 5. Przekazanie danych innym podmiotom, może nastąpić jedynie za wyraźną zgodą Klienta lub na podstawie przepisów prawa, lub na żądanie odpowiednich organów administracyjnych, które Administrator ma obowiązek wykonać, lub w celach niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy.
 6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych i przetwarzanych przez BitBayPay, jak również regulacje dotyczące Polityki Prywatności umieszczone w portalu internetowym bitbaypay.com (dalej: Serwis) w zakładce „Polityka prywatności” i stanowi integralną część Regulaminu.

§5 Procedura reklamacji

 1. W przypadku, gdy zdaniem Klienta Usługi świadczone przez BitBayPay nie są realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia. Termin na zgłoszenie reklamacji wynosi do 30 dni od zdarzenia stanowiącego przejaw nienależytej realizacji Usługi.
 2. Reklamacja może zostać złożona w formie:
  • pisemnej przesłanej na adres: BB Trade Estonia OÜ, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 8a, 11415 Estonia
   albo
  • elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail: [email protected]
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane identyfikujące Klienta;
  2. przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację;
  3. proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia BitBayPay zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 (czternastu) dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji. BitBayPay zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji w uzasadnionych przypadkach, o kolejne 14 (czternaście) dni, o czym składający reklamację zostanie poinformowana.
 5. Klient składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona.
 6. Klient ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez BitBayPay w ramach reklamacji. Postanowienia pkt. 2,3 oraz 4 niniejszego § stosuje się odpowiednio.

§6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a także w odniesieniu do użytych w nim terminów pisanych dużą literą, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu BitBayPay dostępnego na stronie bitbaypay.com.
 2. BitBayPay zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązywać będą od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu i Portalu.
 3. Zmiana Tabeli Opłat i Prowizji nie stanowi zmiany Regulaminu.
 4. Prawem właściwym dla świadczonej Usługi jest prawo Republiki Estonii.