Polityka odzyskiwania środków

§1 Uwagi wstępne

 1. Na potrzeby Polityki odzyskiwania kryptowalut (dalej zwanej: Polityką) użyte zostały definicje zaczerpnięte z Regulaminu zasad świadczenia usług drogą elektroniczną przez BB Trade Estonia OÜ dostępnego pod adresem https://bitbaypay.com/pl/regulamin oraz https://bitbaypay.com/pl/regulamin-klienta.
 2. Przyjmuje się, iż w niniejszej Polityce, założono, iż pod pojęciem:
  • kryptowaluty rozumie się waluty cyfrowe lub wirtualne zakodowane przy użyciu technik kryptograficznych. BITBAYPAY pozwala na przyjęcie transakcji w 10 walutach: BTC, ETH, LTC, LSK, ZEC, BTG, BCH, XRP, DASH i TRX.
 3. Niniejsza Polityka określa procedury stosowane przez BITBAYPAY w przypadku odzyskiwania kryptowalut w depozycie cross-chain.

§2 Procedura odzyskiwania kryptowalut w depozycie cross-chain.

Odzyskiwanie kryptowalut w depozycie cross-chain jest bardzo złożoną, ręczną procedurą, co za tym idzie, BITBAYPAY nie może zagwarantować pomyślnego wyniku tego procesu. Nie wszystkie depozyty są możliwe do odzyskania. Ponadto przy każdym odzyskiwaniu występują różne poziomy trudności, czasu i ryzyka bezpieczeństwa, w zależności od środków, które zostały błędnie przesłane.

BITBAYPAY informuje i zachęca wszystkich Użytkowników do zachowania ostrożności przy deponowaniu kryptowalut. Obowiązkiem Użytkownika jest zapewnienie prawidłowego transferu aktywów na konto w serwisie https://bitbaypay.com.

 1. Konto Partnera nie zostanie uznane kryptowalutą w przypadku:
  1. braku podania lub podania nieprawidłowych danych identyfikujących Partnera (np. id, tag, adres) w trakcie transferu, w przypadku, gdy podanie tych danych jest wymagane przez Serwis dla danej kryptowaluty,
  2. zasilenia Konta Partnera na adres portfela udostępniony w Serwisie BITBAYPAY dla wpłat innej kryptowaluty,
  3. zasilenia Konta Partnera na adres portfela nieprzypisanego do konkretnego Użytkownika,
 2. Konto Partnera nie zostanie uznane kryptowalutą w przypadku:
  1. braku podania lub podania nieprawidłowych danych identyfikujących Partnera przez Klienta (np. id, tag, adres) w trakcie transferu, w przypadku, gdy podanie tych danych jest wymagane przez Serwis dla danej kryptowaluty,
  2. zasilenia Konta Partnera przez Klienta na adres portfela przypisany do płatności, udostępniony w Serwisie BITBAYPAY dla wpłat innej kryptowaluty,
 3. W przypadkach określonych w §2 ust. 1 i 2 Klientowi oraz Partnerowi przysługuje uprawnienie do zgłoszenia żądania prośby odzyskania kryptowalut za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]
 4. Zgłoszenie winno zawierać:
  1. Opis transakcji,
  2. Identyfikator transakcji,
  3. Data/godzina/waluta transakcji,
  4. Adres portfela, na który środki mają zostać zwrócone,
  5. Dane Partnera oraz Klienta,
  6. Dodatkową dokumentację;
 5. BITBAYPAY dokona wstępnej oceny zgłoszenia na podstawie następujących kryteriów:
  1. Partner musi posiadać zweryfikowane konto w serwisie BITBAYPAY polegające na ukończeniu obowiązkowej procedury KYC w serwisie BITBAYPAY,
  2. roszczenie musi zostać zgłoszone w nieprzekraczalnym terminie wynoszącym 90 dni od daty wpłaty,
  3. wartość żądania przekracza równowartość 250 USD w momencie transakcji,
 6. Wszystkie powyższe kryteria muszą zostać spełnione, aby środki mogły zostać uznane za kwalifikujące się do odzyskania.
 7. BITBAYPAY każdorazowo dokonuje indywidualnej oceny zgłoszenia dotyczącego odzyskania kryptowaluty, o której wyniku informacja jest przekazywana w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zarejestrowania zgłoszenia.
 8. BITBAYPAY przysługuje prawo odmowy podjęcia próby odzyskania środków, niezależnie od wyżej wymienionych czynników, szczególnie w przypadku stwierdzenia podejrzanych czynności związanych z depozytem.
 9. Klient/Partner składając dyspozycję zainicjowania próby odzyskania kryptowaluty akceptuje zobowiązanie uiszczenia opłaty za odzyskanie kryptowalut w wysokości 100 USD, po przeliczeniu według kursu odzyskanej kryptowaluty.
 10. Uiszczenie opłaty nie wymaga ingerencji Klienta/Partnera – opłata będzie potrącana z odzyskanych przez BITBAYPAY środków. W przypadku niepowodzenia, Klient/Partner nie zostanie obciążony opłatą.
 11. Obsługiwane waluty kwalifikujące się do odzyskiwania w procedurze cross-chain obejmują pary walutowe: BTC->BCC, LTC->BTC. Zastrzega się, że nie ma możliwości odzyskania par walutowych: BCC ->BTC oraz USDT -> BTC. Pozostałe pary walutowe podlegają indywidualnemu rozpatrzeniu.
 12. BITBAYPAY nie ponosi odpowiedzialności za ostateczny rezultat próby odzyskania kryptowalut, wszelkie czynności podejmowane są na wyłączne ryzyko składającego dyspozycję odzyskania kryptowalut.

§3 Szczególne procedury zwrotu nadpłat/niedopłat

 1. Zastrzega się, iż wskutek niezależnych od BITBAYPAY okoliczności, może wystąpić nadpłata/niedopłata środków wpłacanych przez Klienta. W przypadku, gdy koszty operacyjne transakcji zwrotu będą wyższe aniżeli wpłacone środki (tj. równowartość prowizji do sieci za wypłatę wskazanej w Tabeli Opłat i Prowizji + 0,5% wartości wpłaty), wówczas zostaną one zdeponowane na ujemnie oprocentowanym rachunku depozytowym BITBAYPAY, którego stopa procentowa w stosunku miesięcznym wynosi minus 25% od wartości początkowej zgromadzonego depozytu. Klientowi przysługuje uprawnienie do uzyskania informacji o wysokości salda za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]. W pozostałych przypadkach stosuje się postanowienia niniejszej Polityki.