Polityka Prywatności

  I. Definicje

 1. Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu RODO, którym jest BB Trade Estonia OÜ z siedzibą w Tallinie, ulica Lõõtsa 8a, dzielnica Lasnamäe, Tallinn, prowincja Harju, kod pocztowy 11415, Estonia, zarejestrowana pod numerem 102200164.
 2. Dane Osobowe – dane osobowe Klientów w rozumieniu RODO przekazywane w związku z korzystaniem z Usługi;
 3. Klient – osoby fizyczne lub prawne, które zaakceptowały Regulamin Serwisu i zawarły z BitBayPay umowę o świadczenie Usługi.
 4. Przetwarzanie danych osobowych – wszelkie operacje dokonywane na danych osobowych w rozumieniu RODO;
 5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE 2016 poz. L119);
 6. Serwis – serwis internetowy udostępniany za pośrednictwem domeny bitbaypay.com oraz subdomen;
 7. Usługi – świadczone przez BitBayPay usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnieniu Klientowi możliwości przyjmowania zapłaty za własne usługi lub towary w Kryptowalucie;
 8. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z usług Klienta. Postanowienia niniejszej Polityki dotyczące Klienta, mają odpowiednie zastosowanie do Użytkownika.
 9. Wszelkie pojęcia pisane wielką literą a nie zdefiniowane powyżej należy rozumieć w sposób zgodny z definicjami zawartymi w Regulaminie Serwisu.

  II. Informacje ogólne

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu poprzez:
  • wprowadzenie danych w formularzach;
  • zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka");
  • gromadzenie logów serwerów www oraz innych informacji powstających w związku lub w wyniku funkcjonowania i korzystania z Usługi;
  • zapisywanie i gromadzenie danych osobowych w postaci zdjęcia lub nagrania obrazu Klienta uzyskanego za pośrednictwem komunikatora wideo (np. skype).

  III. Zasady zbierania Danych Osobowych Użytkowników

 1. Korzystanie z Usług wiąże się z koniecznością podania przez Klienta Danych Osobowych. Brak podania wszystkich żądanych przez BitBayPay Danych Osobowych może powodować niemożność świadczenia przez BitBayPay Usług.
 2. Serwis zbiera informacje podane przez Klienta.
 3. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, itd.).
 4. Dane pozyskane od Klientów nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że;
  • Klient wyrazi na to zgodę;
  • będzie to uzasadnione przepisami prawa;
  • będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług, w szczególności z zakresie technicznym, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi BitBayPay współpracuje przy realizacji Usługi.

  IV. Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania

 1. W związku z realizacją danej Usługi, Administrator może zażądać od Klienta podania Danych Osobowych. w szczególności w przypadku:
  1. osoby fizycznej: cech dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta, a także jego imienia, nazwiska, obywatelstwa, adresu zamieszkania, kraju urodzenia, informacji o rezydenturze podatkowej i zajmowanym eksponowanym stanowisku politycznym, nr telefonu, daty urodzenia oraz numeru PESEL. W przypadku Klientów będących obcokrajowcami nieposiadającymi numeru PESEL należy podać odpowiednik tego numeru (odpowiedni krajowy numer identyfikacyjny) albo złożyć oświadczenie o nieposiadaniu numeru PESEL;
  2. w przypadku Klienta instytucjonalnego: przesłanie skanu odpisu z Rejestru Handlowego podmiotu, danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, skanu potwierdzenia nadania nr NIP oraz nadania nr REGON – o ile dany nr nie został uwidoczniony w odpisie z Rejestru Handlowego, a także podanie cech dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej do reprezentacji Klienta, a także jego imienia, nazwiska, obywatelstwa, adresu zamieszkania, informacji o rezydenturze podatkowej, kraju urodzenia, informacji o zajmowanym eksponowanym stanowisku politycznym, nr telefonu, daty urodzenia oraz numeru PESEL. W przypadku osób reprezentujących Klientów będących obcokrajowcami nieposiadającymi numer PESEL należy podać odpowiednik tego numeru (odpowiedni krajowy numer identyfikacyjny) albo złożyć oświadczenie o nieposiadaniu nr PESEL. Klient jest zobligowany również do podania powyższych informacji dotyczących wszystkich beneficjentów rzeczywistych Klienta aż do wskazania osób fizycznych.
 2. W celu weryfikacji danych Klient musi okazać pracownikowi BitBayPay dokument stwierdzający tożsamość lub przesłać go w formie skanu lub zdjęcia w formacie .jpg lub .png poprzez formularz w Serwisie. Skan/zdjęcie dokumentu stwierdzającego tożsamość musi spełniać następujące warunki: dane na dokumencie musza być wyraźnie, wszystkie krawędzie dokumentu muszą być widoczne, żadne z danych nie może być zasłonięte. Plik nie może zawierać jakichkolwiek znamion przeróbki cyfrowej (np. zamalowaniem jakiegoś elementu przy użyciu programu graficznego) dopuszczalne jest umieszczenie znaku wodnego. Ponadto BitBayPay w przypadku wątpliwości może poprosić Klienta o przesłanie zdjęcia swojego dokumentu tożsamości wykonanego w taki sposób, aby jednocześnie była widoczna cała twarz Klienta, dokument tożsamości oraz kartka z datą kiedy zdjęcie zostało wykonane (tzw. selfie); lub o rejestrowane połączenie się z Klientem za pomocą komunikatora video (np. skype); ewentualnie o przesłanie dodatkowych dokumentów uzasadnionych okolicznościami zdarzenia.
 3. W celu potwierdzenia adresu Klienta lub osoby reprezentującej Klienta może nastąpić na podstawie zdjęcia w formacie .jpg lub .png, rachunku (za prąd, wodę, gaz, itd.), umowy z instytucją zaufania publicznego lub pisma urzędowego, na którym widnieją dane adresowe Klienta wraz z imieniem i nazwiskiem, a także data sporządzenia (nie starsza niż 6 miesięcy).
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE 2016 poz. L119 oraz regulacjami IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie zapobiegania wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE.
 5. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Klienta lub przepisy prawne upoważniające do przetwarzania danych osobowych.
 6. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne niemniej niezbędne do świadczenia usług.
 7. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom bez wiedzy Klienta za wyjątkiem podmiotów uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 8. Każdy Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, zmiany oraz ich usunięcia, o ile nie narusza to przepisów prawa, i może zostać zrealizowane z poziomu panelu Klienta.
 9. Administrator może odmówić realizacji praw wskazanych w pkt 8 o ile wynika to z przepisów prawa, informacje te są przedmiotem toczącego się postępowania lub jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przez Klienta Regulaminu.
 10. Administrator ma prawo do podjęcia wszelkich działań zwiększających bezpieczeństwo świadczonych przez Administratora Usług.

  V. Prawa Użytkownika

 1. Klient na prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania.
 2. Klient uprawniony jest do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku zmiany Danych Osobowych, Klient zobowiązany jest do dokonania czynności zmierzających do aktualizacji Danych Osobowych na swoim Koncie.
 4. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, w uzasadnionym przypadku a w szczególności, jeżeli Klient:
  • nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub
  • naruszył regulamin Serwisu lub jakiejkolwiek Usługi, lub
  • naruszył obowiązujące przepisy prawa,
  a zachowanie Danych Osobowych jest konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności i określenia zakresu odpowiedzialności Klienta. W każdym przypadku odmowy usunięcia Danych Osobowych, Administrator poinformuje Klienta o przyczynach takiej odmowy wraz ze wskazaniem podstawy prawnej takiej odmowy.
 5. W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania Danych Osobowych Klient może uzyskać wyjaśnienia od Administratora oraz ma prawo wniesienia zapytania, zastrzeżenia lub skargi do organu nadzorczego.
 6. Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania Umowy na świadczenie Usługi.
 7. Kontakt z administratorem danych – [email protected]

  VI. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest BitBayPay.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z BitBayPay reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z polików cookie wykorzystywane w statystykach.
 9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
 10. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google, Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: [https://www.google.com/ads/preferences/](https://www.google.com/ads/preferences/?rel=nofollow)

  VII. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych działaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych, a także w celach dowodowych w związku z popełnianymi przestępstwami czy na okoliczności związane z dochodzeniem roszczeń na drodze cywilnej.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, HTTPS
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, HTTPS
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referrer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce Klienta,
  • informacje o adresie IP.
 3. Niektóre z powyższych danych nie są kojarzone z konkretnymi Klientami korzystającymi z Serwisu. Administrator nie łączy tychże danych z Danymi Osobowymi Klienta i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Klienta, gdyż są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.


  IX. Kontakt

 1. Klient może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji za pośrednictwem adresu: [email protected]