Regulamin BitBay Pay

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez BB Trade Estonia OÜ z siedzibą w Tallinie, 8a Lõõtsa Street, dzielnica Lasnamäe, Tallinn, prowincja Harju, kod pocztowy 11415, Estonia, zarejestrowaną pod numerem 102200164 (dalej: „BitBayPay”), w ramach platformy bitbaypay.com (dalej: „Serwis") stanowiącej ogół funkcjonalności dla klientów biznesowych, oraz zasady korzystania z Serwisu.
 2. W Serwisie gromadzone są dane osobowe Partnerów a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”) oraz IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie zapobiegania wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE.
 3. Świadczenie przez BitBayPay Usług polega na:
  • przyjmowaniu i obsłudze płatności dokonywanych z wykorzystaniem walut kryptograficznych (dalej: Kryptowalut), za pośrednictwem Serwisu lub aplikacji mobilnej – BitBay Bitcoin POS
  (dalej: „Usługa”)
 4. Świadczenie Usługi następuje na rzecz:
  • osób fizycznych, które ukończyły 18 lat oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  • prowadzących działalność gospodarczą osób fizycznych, które ukończyły lat 18 oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych, którym przepisy właściwego prawa przyznają zdolność do czynności prawnych
  które zaakceptowały Regulamin i zawarły Umowę o świadczenie Usługi (dalej: „Partner”).
 5. Świadczenie Usługi odbywa się odpłatnie. Szczegółowe zasady pobierania opłat zostały wskazane w Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu, znajdujący się na stronie Serwisu w zakładce „Tabela Opłat i Prowizji”.

§2 Warunki zawarcia i rozwiązania umowy

 1. Świadczenie Usługi wymaga Rejestracji w Serwisie.
 2. Rejestracji może dokonać wyłącznie osoba umocowana do reprezentowania Partnera.
 3. Procedura Rejestracji inicjowana jest poprzez podanie przez Partnera adresu e-mail oraz wydania dyspozycji utworzenia Konta, które pozostanie nieaktywne do momentu dokonania dalszych czynności Rejestracji, opisanych poniżej.
 4. Na podany adres e-mail wysłana zostaje wiadomość z prośbą o weryfikację Rejestracji, za pośrednictwem przesłanego linku aktywacyjnego.
 5. Po dokonaniu czynności wskazanych w pkt 3, Partner podaje unikalną nazwę Konta, hasło do logowania oraz kod PIN.
 6. Następnie Partner dokonuje wyboru metody integracji z Oprogramowaniem, przy użyciu którego realizowane będą Usługi.
 7. Każdy Partner może posiadać jedno Konto główne w Serwisie.
 8. W ramach danego Konta głównego możliwe jest utworzenie dodatkowych subkont dedykowanych do obsługi wielu przedsięwzięć gospodarczych Partnera.
 9. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności Konta konieczne jest przeprowadzenie identyfikacji Partnera poprzez wprowadzenie w formularzu następujących danych:
  • nazwa (firma),
  • forma organizacyjna,
  • adres siedziby lub adres prowadzenia działalności,
  • NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji.
 10. Oprócz wprowadzenia danych identyfikujących podmiot gospodarczy, Partner przesyła skany odpisu z Rejestru Handlowego; oraz skany potwierdzenia nadania nr NIP oraz nadania nr REGON – o ile dany nr nie został uwidoczniony w odpisie z Rejestru Handlowego.
 11. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (Partner), osoby uprawnionej do reprezentowania Partnera oraz beneficjentów rzeczywistych Partnera, w formularzu należy wpisać:
  • imię i nazwisko,
  • obywatelstwo,
  • kraj urodzenia,
  • data urodzenia oraz numer PESEL (w przypadku Partnerów będących obcokrajowcami nieposiadającymi nr PESEL należy podać odpowiednik tego nr (albo złożyć oświadczenie o nieposiadaniu nr PESEL),
  • cechy dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej,
  • informacje o rezydenturze podatkowej i zajmowanym eksponowanym stanowisku politycznym,
  • nr telefonu,
  • pełny adres zamieszkania.
 12. Ponadto w celu weryfikacji Partner musi okazać pracownikowi BitBayPay dokument stwierdzający tożsamość lub przesłać go w formie skanu lub zdjęcia w formacie .jpg lub .png poprzez formularz w Serwisie. Skan/zdjęcie dokumentu stwierdzającego tożsamość musi spełniać następujące warunki: dane na dokumencie muszą być wyraźnie, wszystkie krawędzie dokumentu muszą być widoczne, żadne z danych nie mogą być zasłonięte. Plik nie może zawierać jakichkolwiek znamion przeróbki cyfrowej (np. zamalowaniem jakiegoś elementu przy użyciu programu graficznego) dopuszczalne jest umieszczenie znaku wodnego. BitBayPay w przypadku wątpliwości może poprosić Partnera o przesłanie zdjęcia swojego dokumentu tożsamości wykonane w takim sposób, aby jednocześnie była widoczna twarz Partnera, dokument tożsamości oraz kartka z datą, kiedy zdjęcie zostało wykonane (tzw. selfie), lub o rejestrowane połączenie się z Partnerem za pomocą komunikatora video (np. skype); ewentualnie o przesłanie dodatkowych dokumentów uzasadnionych okolicznościami zdarzenia.
 13. Pełnomocnik działający w imieniu Partnera powinien ponadto przesłać dokument uprawniający do reprezentacji tj.: wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub pełnomocnictwo notarialne albo z podpisem poświadczonym notarialnie.
 14. Z chwilą zakończenia w/w czynności, Partnerowi zostaje udostępnione Konto w Serwisie, będące cyfrowym zasobem, w ramach którego gromadzone będą dane i informacje o transakcjach Partnera.
 15. Rejestracja konta w Serwisie jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 16. Partner jest bezwzględnie zobowiązany do podawania rzetelnych, zgodnych z prawdą informacji. W trakcie realizacji Umowy o świadczenie Usługi Partner zobowiązany jest do niezwłocznego aktualizowania podanych BitBayPay danych i informacji w każdym przypadku, gdy podane uprzednio dane lub informacje okażą się niepełne lub ulegną zmianie.
 17. W okresie obowiązywania Umowy o świadczenie Usługi usuwanie informacji i danych Partnera jest niedopuszczalne.
 18. Realizacja Usługi następuje poprzez Serwis umieszczony pod domeną bitbaypay.com oraz subdomenami.
 19. Partner jest zobowiązany oznaczyć na Portalu bramkę płatności w sposób niebudzący wątpliwości co do faktu świadczenia Usługi przez BitBayPay.
 20. Umowa o świadczenie Usługi zostaje rozwiązana:
  • na żądanie Partnera,
  • przez BitBayPay, w przypadkach wskazanych w Regulaminie a w szczególności w przypadku naruszenia przez Partnera prawa, Regulaminu, praw BitBayPay lub osób trzecich, dobrych obyczajów oraz powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego.
 21. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieoznaczony.
 22. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi powoduje usunięcie Konta rozumiane jako zablokowanie możliwości logowania się na Konto Partnera. W takim przypadku dane podane przez Partnera zostaną usunięte z Serwisu, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 23. BitBayPay zastrzega, iż po rozwiązaniu umowy o świadczenie Usługi jest zobligowany do przechowywania danych rozliczeniowych Partnera na podstawie przepisów prawa przez okres w nich wskazanych.
 24. Dopuszcza się zmianę podmiotu świadczącego Usługę na inny podmiot powiązany z BitBayPay w celu zapewnienia dalszego świadczenia Usługi w sposób zgodny z Regulaminem. Zmiana podmiotu świadczącego Usługę nastąpi w sposób zgodny z przepisami prawa. Warunki świadczenia Usługi – w związku ze zmianą tego podmiotu - nie mogą ulec zmianie na mniej korzystne. W przypadku, o którym mowa z niniejszym ustępie dotychczasowy podmiot świadczący Usługę przestaje być stroną Umowy i zaprzestaje świadczenia Usługi.

§3 Warunki świadczenia Usługi

 1. W ramach realizacji Usługi BitBayPay, na zasadach określonych Regulaminem:
  • będzie przyjmować płatności w Kryptowalutach dokonywane przez Klientów korzystających z usług Partnera;
  • będzie przyjmować wpłaty Partnerów w postaci Kryptowalut oraz Walut;
  • będzie dokonywać wypłat środków w postaci Kryptowalut lub Walut na rzecz Partnera.
 2. Partner uprawniony jest do korzystania z Usługi wyłącznie dla celów własnej działalności gospodarczej. Jakiekolwiek odstępowanie, użyczanie, przenoszenie, wykonywanie w interesie i na rachunek osoby trzeciej Usługi i korzystanie z udostępnionego oprogramowania zapewnianego przez BitBayPay dla celów realizacji Usługi (dalej: „Oprogramowanie”) jest niedopuszczalna.
 3. Partner ma możliwość wyboru rodzaju środków, w jakich chce otrzymywać zapłatę od Klienta. Dokonuje tego poprzez wskazanie jednej w wymienionych opcji:
  1. ‘Zachowaj walutę płatności’ – wówczas Partner otrzyma środki w Kryptowalucie, w której Klient dokonywał płatności;
  2. ‘Otrzymuj walutę zlecenia’ – wówczas Partner otrzyma środki w Kryptowalucie lub Walucie tj. w tym środku płatności, w którym została wyrażona cena za towar lub usługę Partnera. (W przypadku niedokonania wyboru przez Partnera, opcja b) będzie opcją domyślną.)
 4. Partner dołoży wszelkich starań celem udostępnienia możliwości dokonywania płatności wskazanych przy Rejestracji, za pośrednictwem BitBayPay wszystkim potencjalnym Klientom w ramach prowadzonego przez niego serwisu.
 5. Realizacja jednostkowej Usługi w odniesieniu do transakcji związanej z jednostkową Umową z Klientem, przebiegać będzie następująco:
  1. Po ustaleniu warunków Umowy z Klientem w serwisie Partnera, przy użyciu zapewnionego Oprogramowania, Partner generował będzie i komunikował elektronicznie do Serwisu Polecenie Przyjęcia Zapłaty od Klienta ze wskazaniem Ceny nominalnej wyrażonej w jednostkach danej kryptowaluty lub Walucie oraz Portfela Partnera, w ramach którego nastąpi uznanie przyjętej płatności.
  2. W przypadku, gdy Cena nominalna komunikowana będzie do Serwisu w Walucie, Serwis dokona przeliczenia Ceny nominalnej na odpowiadającą jej wysokość wyrażoną w jednostkach kryptowalut, według kursów skupu prowadzonych przez niezależne podmioty, którą to wartość BitBayPay zobowiązany będzie do przyjęcia od Klienta;
  3. Z chwilą przyjęcia płatności od Klienta do Portfela Partnera, z przyjmowanej ilości jednostek Kryptowaluty BitBayPay potrąci należną mu prowizję. Prowizja za realizację Usługi pobierana będzie w walucie docelowej.
  4. W przypadku, gdy Partner pokrywa koszty Prowizji należnej BitBayPay, kwota ta nie zostanie doliczona do wartości przyjmowanej płatności od Klienta. W innym przypadku kwota Prowizji zostanie doliczona do wartości przyjmowanej płatności od Klienta. Partner jest zobowiązany poinformować Klienta o sposobie naliczania Prowizji.
  5. BitBayPay w informacji elektronicznej wskazanej poniżej doliczy do ilości jednostek danej kryptowaluty, które opłacić winien Klient, nadwyżkę równą należnej BitBayPay Prowizji.
  6. Stosownie do przyjętych ustawień Konta Partnera, Serwis przekaże informację elektroniczną do serwisu Partnera stanowiącą informację elektroniczną pozwalającą na wystawienie komunikatu elektronicznego dla Klienta pozwalającą na dokonanie przesłania jednostek kryptowaluty. Informacje elektroniczne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w szczególności zawierać będą wskazanie ilości jednostek kryptowaluty, których uiszczenie do Portfela Partnera oznaczać będzie zapłatę za nabywany towar lub usługę.
  7. Po wyświetleniu informacji elektronicznej potrzebnej do przyjęcia zapłaty w jednostkach kryptowaluty na urządzeniu Klienta, będzie on uprawniony do złożenia dyspozycji transferu ustalonej ilości jednostek danej kryptowaluty do Portfela Partnera.
  8. Z chwilą zakończenia transakcji przesłania jednostek kryptowaluty do Portfela Partnera i potwierdzenia jej przy użyciu narzędzi kryptograficznych, BitBayPay za pośrednictwem Serwisu prześle do serwisu Partnera specjalną wiadomością elektroniczną komunikat o potwierdzeniu dokonania transakcji przesłania jednostek kryptowaluty do Portfela Partnera.
  9. Jednocześnie z przesłaniem komunikatu, o którym mowa w podpunkcie poprzedzającym, BitBayPay dokona uznania wskazanego przez Partnera w Poleceniu Przyjęcia Zapłaty Portfela Partnera.
 6. Partner akceptuje fakt dokonywania wskazanych powyżej przeliczeń wartości jednostek danej kryptowaluty w stosunku do danej Waluty, które dokonywane będą wyłącznie w przypadku ustalenia parametrów Usługi przez Partnera wymuszających takie przeliczenia. BitBayPay dokonywać będzie stosownych przeliczeń przy zastosowaniu własnego algorytmu, na podstawie dostępnych kursów skupu komunikowanych przez niezależne podmioty, na co Partner wyraża zgodę. Przy tym Partner świadomy jest różnic kursowych kryptowalut, które występować mogą po potwierdzeniu transakcji przez BitBayPay. Przyjęte na ten moment parametry przeliczeń jednostek danej kryptowaluty (o ile będą miały zastosowanie) stanowić będą wyłączną podstawę do ustalenia wysokości roszczenia Partnera w zakresie uznania Portfela Partnera, a w konsekwencji wartości środków jakimi Partner uprawniony będzie dalej dysponować. Partner zrzeka się w stosunku do BitBayPay jakichkolwiek roszczeń wynikających ze zmian kursu jednostek danej kryptowaluty następujących po potwierdzeniu transakcji w ramach jednostkowych Usług.
 7. Pomimo faktu, że BitBayPay dokłada wszelkich starań celem śledzenia wadliwych lub nierzetelnych transakcji przesyłu jednostek kryptowalut, BitBayPay gwarantuje poprawność zrealizowanej transakcji z wykorzystaniem kryptowalut dopiero po zastosowaniu weryfikacji kryptograficznej transakcji. Dopiero z chwilą weryfikacji kryptograficznej transakcji danej kryptowaluty, BitBayPay poinformuje Partnera o przyjęciu płatności, stosownie do §3 pkt 6f Regulaminu. Spełnienie przez Partnera świadczenia objętego Umową z Klientem przed uzyskaniem od BitBayPay informacji, o której mowa w §3 pkt 6f następować będzie na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Partnera. W takim wypadku BitBayPay zwolnione będzie z odpowiedzialności względem Partnera z tytułu nieprzesłania jednostek danej kryptowaluty do Portfela Partnera i nieuznania Portfela Partnera:
  • Partner ma możliwość skorzystania z opcji ustawień Bramki płatniczej, wymuszających przesłanie mu informacji o przyjęciu transakcji przesyłu jednostek danej kryptowaluty od Klienta bez uzyskania weryfikacji kryptograficznej transakcji. Taka informacja nie stanowi potwierdzenia transakcji ze skutkiem w postaci odpowiedzialności BitBayPay za rzeczywiste uzyskanie jednostek danej kryptowaluty od Klienta i nie może stanowić podstawy roszczeń Partnera wobec BitBayPay.
  • BitBayPay informuje przy tym o ryzyku nieuzyskania jednostek danej kryptowaluty w przypadku braku kryptograficznej weryfikacji transakcji, która w wyniku celowych lub przypadkowych zabiegów Klienta lub osób trzecich może nie dojść do skutku (w tym w przypadku okoliczności tzw. „double spend”).

§4 Realizacja wypłat

 1. Partner uprawniony jest do składania wobec BitBayPay polecenia wypłaty środków zgromadzonych w ramach poszczególnych Portfeli Partnera. Polecenie wypłaty środków dokonywane będzie za pośrednictwem konta Partnera w Serwisie.
 2. W sytuacji złożenia przez Partnera polecenia wypłaty środków w ramach Portfela Partnera, BitBayPay dokona transferu tych środków w postaci:
  1. Kryptowalut wyłącznie na wskazany przez Partnera adres Portfela,
  2. Walut na rachunek bankowy należący do Partnera w ramach Konta w Serwisie.
 3. W przypadku wypłaty środków w postaci Waluty na wskazany przez Partnera adres Portfela, kwota wypłaty zostanie automatycznie przeliczona według kursów skupu stosowanych przez niezależne podmioty – z danej Waluty na odpowiadającą im wartość wskazanej Kryptowaluty.
 4. Realizacja złożonego przez Partnera polecenia wypłaty Salda:
  • W przypadku, o którym mowa w pkt 2a – w terminie maksymalnie dnia (D+2) od otrzymania polecenia wypłaty.
  • W przypadku, o którym mowa w pkt 2b – w terminie w terminie dnia (D+2) od otrzymania polecenia wypłaty.
 5. Partner nie jest uprawniony do żądania wypłaty z danego Portfela Partnera w wartościach innych niż właściwe dla tego Portfela
 6. Partnera obciążać będą wszelkie prowizje i opłaty bankowe naliczane przez bank, prowadzący rachunek bankowy wskazany przez Partnera.
 7. Z tytułu dokonywanych wypłat środków zgromadzonych przez Partnera w ramach Portfeli, w zależności od rodzaju wypłacanych środków i sposobu wypłaty, BitBayPay pobierać będzie opłatę określoną w Tabeli Opłat i Prowizji.
 8. Z tytułu realizacji Usługi (przyjęcia płatności) BitBayPay należne będzie wynagrodzenie prowizyjne (Prowizja) naliczane każdorazowo przy realizacji Usługi. Wartości procentowe należnych BitBayPay prowizji oraz polityka ich ustalania znajdują się pod adresem www.bitbaypay.com
 9. Na kwotę pobranych przez BitBayPay prowizji i opłat, w tym Prowizji od zrealizowanych Usług lub Opłat od dokonywanych wypłat środków z Portfeli Partnera, BitBayPay wystawiać będzie Partnerowi co miesiąc zbiorczą fakturę.
 10. Partner upoważnia BitBayPay do doręczania mu stosownych faktur drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w ramach jego konta w Serwisie lub też udostępnienia mu faktur do pobrania w ramach Serwisu.

§5 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych i przetwarzanych przez BitBayPay, jak również regulacje dotyczące Polityki Prywatności umieszczone w Serwisie w zakładce „Polityka prywatności” stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu i są jego integralną częścią.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Partnerów w celu prawidłowego wykonania Umowy.
 3. Administrator może wskazać inny cel przetwarzania, jednak w takim przypadku konieczne jest uzyskanie zgody Partnera na przetwarzanie (zgodnie z zapisami art. 7 Rozporządzenia) oraz wypełnienie w stosunku do Klienta obowiązku informacyjnego (zgodnego z art. 11 ww. Rozporządzenia).
 4. Partner ma prawo do wglądu do swoich danych oraz żądania ich zmiany lub uzupełnienia.
 5. Administrator jest zobowiązany do ochrony danych osobowych Partnerów.
 6. Przekazanie danych innym podmiotom, może nastąpić jedynie za wyraźną zgodą Partnera lub na podstawie przepisów prawa, lub na żądanie odpowiednich organów administracyjnych, które Administrator ma obowiązek wykonać, lub w celach niezbędnych dla prawidłowego wykonania Umowy.

§6 Odpowiedzialność

 1. Partner odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła.
 2. Partner korzysta z Usługi na własne ryzyko, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności BitBayPay, związanej ze świadczeniem Usługi, w zakresie, w którym z mocy prawa nie może ona podlegać wyłączeniu ani ograniczeniu.
 3. BitBayPay ponosi odpowiedzialność wobec Partnera za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi.
 4. BitBayPay nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych wobec Partnera przez Klientów.
 5. BitBayPay nie ponosi odpowiedzialności za:
  • czasowe ograniczenie dostępności Serwisu lub Usługi wywołane przez konieczność naprawy powstałych usterek w Serwisie lub Oprogramowaniu lub modernizację Serwisu w tym w warstwie programistycznej lub graficznej;
  • brak realizacji Usługi, spowodowanej problemami z blockchain;
  • jakiekolwiek szkody powstałe u osób trzecich, w tym szkody bezpośrednie i pośrednie, związane z korzystaniem przez Partnera z Usługi, w szczególności wynikające z nieprawidłowego działania urządzeń, systemów oprogramowania lub Serwisu Partnera;
  • wszelkie utracone, w związku z korzystaniem z Usługi i wykonywaniem Umowy o świadczenie Usługi, korzyści, zyski, przychody, a nadto niezrealizowane cele i wyniki zakładane przez Partnera;
  • wszelkie skutki w sferze praw Partnera powstałe w związku z działaniami lub zaniechaniami jego Klientów;
  • niewłaściwe korzystanie z Usługi lub też korzystanie z niej w sprzeczności z właściwym prawem.
  • jakiekolwiek szkody poniesione przez Partnera lub jego Klientów w związku z nienależytym świadczeniem usług przez zewnętrznych dostawców BitbayPay.
 6. BitBayPay powiadomi Partnera o ewentualnych zmianach w dokumentacji API z odpowiednim wyprzedzeniem.
 7. BitBayPay zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, jeżeli jest to wymagane dla stabilności działania Serwisu.
 8. W przypadku planowanej przerwy technicznej BitBayPay uprzednio powiadomi o tym fakcie Partnerów podając datę oraz godzinę przerwy technicznej.
 9. W każdym przypadku, gdyby BitBayPay odpowiedzialny był za szkodę powstałą u Partnera postanawia się, że BitBayPay odpowiedzialny będzie za jej naprawienie wyłącznie do wysokości łącznej sumy przychodu BitBayPay pochodzącego z tytułu Prowizji oraz opłat od tego Partnera w ostatnich 6 miesiącach przed wystąpieniem zdarzenia skutkującego powstaniem szkody u Partnera. Jeżeli okres trwania Umowy o świadczenie Usługi i okres realizacji Usługi byłby krótszy niż okres wskazany w zdaniu poprzedzającym, maksymalna wysokość należnego Partnerowi świadczenia odszkodowawczego obliczona zostanie dla tego okresu.
 10. Żadna ze Stron nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkodę, koszty lub wydatki powstałe w wyniku lub w związku z opóźnieniem, nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem Umowy o świadczenie Usługi, jeżeli nastąpiło to w związku z zaistnieniem okoliczności siły wyższej.
 11. Siła wyższa w rozumieniu Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą BitBayPay oraz Partnera, uniemożliwiające wypełnienie jakichkolwiek spośród zobowiązań przewidzianych Regulaminem, nie wynikające z błędu lub zaniedbania Strony lub Stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia racjonalnych starań i należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec, wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, strajk, zagrożenie terrorystyczne lub akt terroryzmu, awaria urządzeń technicznych, przerwy w dostawach zasilania.
 12. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność z właściwym prawem oraz należytą realizację Umowy z Klientem zgodnie z jej treścią i wymogami obowiązującego prawa, w tym za realizację świadczenia na rzecz Klienta, za które BitBayPay przyjmuje zapłatę w ramach realizacji Usługi.
 13. Przyjęcie zapłaty od Klienta w ramach realizacji Usługi w żadnym wypadku nie będzie prowadzić do przyjęcia odpowiedzialności, przyrzeczenia, poręczenia czy innego zdarzenia prawnego, w wyniku, którego BitBayPay obok lub zamiast Partnera będzie odpowiedzialny za zgodne z Umową z Klientem zbycie na rzecz Klienta towaru lub wykonanie usług zaoferowanych przez Partnera.
 14. Partner jest wyłącznie zobowiązanym do ustalenia, naliczenia, odprowadzenia i rozliczenia, w zgodzie z obowiązującym, właściwym prawem, wszelkich należności publicznoprawnych, w tym podatków, ceł i innych opłat, w każdym przypadku, gdy taki obowiązek powstawał w związku z realizacją Umowy z Klientem i przyjęciem zapłaty w ramach świadczonej Usługi.
 15. Partner jest zobowiązany do weryfikacji czy Klienci spełniają wymogi procedury KYC stosowanej przez BitBayPay.

§7 Bezpieczeństwo

 1. BitBayPay przestrzega europejskiego i krajowego prawa dotyczącego AML/CFT to jest regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, w szczególności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywy Komisji 2006/70/WE (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 73), zmienionej następnie Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE. Przystąpienie do korzystania z usług świadczonych przez BitBayPay oznacza akceptację odpowiedniego stosowania powyższych regulacji.
 2. W przypadku powzięcia przez BitBayPay uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, w szczególności podejrzenia, że przyjmowane podczas wykonania Usługi środki – Waluta lub kryptowaluta, pochodzą z przestępstwa, dla dalszej realizacji Usług lub dokonywania wypłat z Portfela Partnera zażądać może od Partnera dokonania dodatkowych czynności sprawdzających.
 3. BitBayPay zastrzega prawo do zablokowania Konta Partnera, a także zawiadomienia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości o powziętym podejrzeniu.
 4. Podczas Rejestracji Partner jest zobowiązany do podawania rzetelnych, zgodnych z prawdą informacji. W trakcie realizacji Umowy o świadczenie Usługi Partner zobowiązany jest do niezwłocznego aktualizowania podanych BitBayPay danych i informacji w każdym przypadku, gdy podane uprzednio dane lub informacje okażą się niepełne lub ulegną zmianie.
 5. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, iż dane Partnera w Serwisie są niepełne lub nieprawidłowe BitBayPay ma prawo żądać od Partnera poddania się ponownej procedurze weryfikacji
 6. W okresie obowiązywania Umowy o świadczenie Usługi usuwanie informacji i danych Partnera jest niedopuszczalne.
 7. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna ze zgodą Partnera na ewentualne dokonanie przez BitBayPay ponownej weryfikacji Partnera, określonej w Regulaminie.
 8. Jeżeli wątpliwości, co do pochodzenia środków – Waluty lub kryptowaluty, przyjmowanych podczas wykonywania Usługi, nie zostaną usunięte, ponowne przeprowadzenie procedury weryfikacji Partnera nie doprowadzi do ustalenia tożsamości Partnera albo nadal zachodzić będzie wątpliwość czy oświadczenie woli składane przez Partnera nie jest obarczone wadą, BitBayPay odmówi wykonania Usługi.
 9. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 2 doszło do przyjęcia przez BitBayPay jakichkolwiek środków – Waluty lub kryptowaluty, BitBayPay może zablokować realizację Usługi poprzez zdeponowanie środków – Waluty lub kryptowaluty, na zablokowanym Koncie Partnera, na rachunku depozytowym BitBayPay lub w depozycie sądowym do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia, kto jest ich właścicielem przez powołane do tego organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
 10. Na uzasadniony wniosek banku lub innej instytucji finansowej, w przypadku powzięcia przez nie podejrzenia co do możliwości popełnienia przestępstwa, BitBayPay może zablokować realizację Usługi poprzez zdeponowanie środków - Waluty lub kryptowaluty, na zablokowanym Koncie Partnera, na rachunku depozytowym BitBayPay lub w depozycie sądowym do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia, kto jest ich właścicielem.
 11. W przypadku, gdy BitBayPay w sposób niebudzący wątpliwości sam ustali kto jest właścicielem środków - Waluty lub kryptowaluty, samodzielnie wyda dyspozycję zwrotu tych środków właścicielowi.
 12. W przypadku zawieszenia lub zablokowania wykonania Usługi BitBayPay poinformuje niezwłocznie o tym fakcie strony transakcji.
 13. Późniejsza realizacja Usługi po jej uprzednim zawieszeniu lub zablokowaniu Konta, albo zwrot środków po zawieszeniu lub zablokowaniu Usługi, w związku z działaniami wynikającymi z naruszenia Regulaminu przez Partnera lub działaniami BitBayPay w oparciu o postanowienia Regulaminu (np. konieczność przeprowadzenia procedury ponownej weryfikacji Partnera) nie upoważnia Partnera do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec BitBayPay z jakiegokolwiek tytułu, a w szczególności w zakresie utraconych korzyści.
 14. W razie potrzeby, bez konieczności uzyskania zgody Partnera, BitBayPay przekaże organom, o którym mowa w ust. 3 posiadane przez siebie dane w zakresie tożsamości Partnera, zarówno wskazane przez samego Partnera, pozyskane w procedurze weryfikacji, o której mowa w ust. 5, jak też inne informacje na temat aktywności Partnera w Serwisie.
 15. Mając na względzie regulacje AML, Partner zobowiązuje się do nieudostępniania obsługi płatności poprzez BitBay Pay Klientom wymienionym w punkcie X podpunkt 1, 2 oraz 3 poniższej polityki wewnętrznej: https://bitbay.net/pl/polityka-wewnetrzna-bitbay

§8 Procedura reklamacji

 1. W przypadku, gdy zdaniem Partnera Usługi świadczone przez BitBayPay nie są realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia. Termin na zgłoszenie reklamacji wynosi do 30 dni od zdarzenia stanowiącego przejaw nienależytej realizacji Usługi.
 2. Reklamacja może zostać złożona w formie:
  • pisemnej przesłanej na adres: BB Trade Estonia OÜ, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 8a, 11415 Estonia
  • albo
  • elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail: [email protected]
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane identyfikujące Partnera, w szczególności nazwę (login) Partnera;
  2. przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację;
  3. proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia BitBayPay zwróci się do Partnera o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 (czternastu) dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji. BitBayPay zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji w uzasadnionych przypadkach, o kolejne 14 (czternaście) dni, o czym składający reklamację zostanie poinformowana.
 5. Partner składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona.
 6. Partner ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez BitBayPay w ramach reklamacji. Postanowienia pkt. 2,3 oraz 4 niniejszego § stosuje się odpowiednio.
 7. Zapytania odnoszące się do kwestii technicznych (API) również należy kierować na adres e-mail: [email protected].

§9 Postanowienia końcowe

 1. BitBayPay jest uprawniony do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez BitBayPay. Terminy zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Partnerowi zmienionego Regulaminu.
 2. Zmiana Tabeli Opłat i Prowizji lub Metod Płatności nie stanowi zmiany Regulaminu.
 3. Klient, przed dokonaniem płatności, akceptuje Regulamin Konsumenta.
 4. BitBayPay zastrzega sobie prawo do użycia znaków Partnera w formie logo, nazwy firmy lub adresu URL; jak również umieszczenia na stronach internetowych i materiałach reklamowych informacji o Partnerze jako podmiocie korzystającym z usług BiBayPay, chyba, że Partner nie wyrazi zgody na działania wskazane powyżej. Współpraca pomiędzy BitBayPay a Partnerem, dotycząca działań wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, zostanie określona w osobnej umowie.
 5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Partnerem a BitBayPay, której przedmiotem są Usługi świadczone przez BitBayPay w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo Republiki Estonii.
 6. Spory wynikłe między BitBayPay a Partnerem rozstrzygane będą polubownie. W przypadku, gdy polubowna drogę rozwiązania sporu zostanie wyczerpana, spory związane z Usługami świadczonymi przez BitBayPay będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.12.2020.